Voor meer dan 200 corporaties hebben wij aan de hand van de ‘foto’ en de ‘film’ een overtuigend beeld van de mogelijkheden voor verdere verbetering gegeven. Onze visitatoren gaan daar in alle fasen van het visitatieproces het gesprek over aan, waardoor het visitatierapport een nadrukkelijke meerwaarde biedt voor uw corporatie.

 

Maatschappelijke visitatie: reflecteren en leren

De meerwaarde van een maatschappelijke visitatie ligt in het van buitenaf en vanuit meerdere gezichtspunten bekijken, bespreken en beoordelen van uw maatschappelijke prestaties; vanuit de opgaven in het werkgebied en de eigen ambities, de ervaringen van belanghebbenden, de financiële mogelijkheden en de governance aspecten. Het meervoudige blikveld leidt tot een gebalanceerd oordeel; in cijfers, in toelichtingen en in het benoemen van de mogelijkheden voor verbetering.

Wij geven de wereld achter de bevinding weer
Een maatschappelijke visitatie gaat niet over ‘afvinken’. Wij zijn daarom geinteresseerd in het verhaal achter de bevindingen en de cijfers. Elke woningcorporatie heeft immers een eigen werkgebied met specifieke kenmerken en opgaven en maakt hieraan gerelateerde keuzes met een eigen werkwijze. Onze aanpak en inzet zijn erop gericht om uw maatschappelijke prestaties zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen en – conform de richtlijnen van de methodiek – op een transparante en objectieve wijze te beoordelen. Wij maken graag een ‘scherpe foto’ en geven daarbij de ‘film’ van de ontwikkelingen weer. Zo ontstaat een overtuigend beeld van de mogelijkheden voor verdere verbetering.

Wij leveren maatwerk
Wij hanteren een voor de corporatie efficiënte procesaanpak die ruimte biedt voor ontmoeting en verdieping. Wij werken met een hecht team van ervaren visitatoren die het visitatieproces overzien en vanuit hun eigen expertises daaraan bijdragen. Binnen de kaders van de methodiek bieden wij  keuzemogelijkheden op maat; bijvoorbeeld in de consultatie van belanghebbenden en in de communicatie tijdens en na afronding van het visitatieproces.

 • “De visitatoren van Ecorys hebben hun werkzaamheden op een prettige wijze uitgevoerd, zonder de organisatie te veel te belasten”!
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Vryleve (2018)
 • “WoonGenoot bedankt de visitatiecommissie voor de correcte, grondige maar ook prettige werkwijze bij het tot stand komen van het rapport”!
  Bestuurlijke reactie WoonGenoot (2018)
 • “De prettige en inlevende wijze waarop Ecorys het traject bij ons heeft uitgevoerd verdient zeker navolging. Ook zijn de bevindingen van de visitatiecommissie en de uiteindelijke beoordelingen op een prettige wijze verwoord: C’est le ton qui fait la musique”!
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Voerendaal (2018)
 • “WBO Wonen dankt Ecorys voor de professionele en plezierige manier waarop zij de visitatie voor WBO Wonen heeft uitgevoerd”.
  Bestuurlijke reactie WBO Wonen (2018)
 • “Woningstichting Putten kijkt terug op een goed verlopen visitatietraject. Wij hebben waardering voor de plezierige en zorgvuldige wijze waarop de visitatiecommissie met ons en onze stakeholders het gesprek is aangegaan. In alle openheid hebben wij ervaringen met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren”.
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Putten (2018)
 • “Arcade kijkt terug op een strak georganiseerd visitatieproces en een goede samenwerking met Ecorys. Het visitatierapport schetst een duidelijk en herkenbaar beeld van onze organisatie.”.
  Bestuurlijke reactie Arcade (2018)
 • “Het proces is constructief en in goede harmonie verlopen. Er was sprake van een goede en vlotte samenwerking”.
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Maasdriel (2018)
 • “Ecorys snapt dat visiteren mensenwerk is en over mensenwerk gaat. Ze nemen de organisatie mee in het proces en de lessen uit de visitatie. De commissie trekt ook letterlijk de wijken in om met eigen ogen te zien wie er huren en hoe de woningvoorraad er bij staat”.
  Rudo de Bert, relatiemanager WoonFriesland (2018)
 • “Casade is zeer tevreden over de wijze waarop Ecorys deze maatschappelijke visitatie heeft uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de aanpak, de doorlooptijd van het onderzoek als de opgeleverde rapportage. En ook de persoonlijke samenwerking met Ecorys heeft Casade als zeer prettig ervaren”.
  Roel van Gurp, directeur-bestuurder Casade (2017)
 • “R&B Wonen liet zich in de tweede helft van 2016 visiteren door Ecorys. De professionele aanpak van Ecorys leidde tot een gedegen visitatierapport, waarin R&B Wonen zich herkent en waarmee zij aan de slag gaat”.
  Peter Bevers, directeur-bestuurder R&B Wonen (2016)
 • “Ecorys vond de balans tussen strak in de leer, open voor onze argumenten en duidelijk in haar oordelen. En communiceerde dat prima. Dit samen maakte onverwacht, dat de visitatie geen verplicht nummer bleef, maar een leerproces werd voor iedereen”.
  Lex de Boer, bestuurder Lefier (2016)
 • “De door Ecorys gehanteerde wijze van visiteren, de aanpak en terugkoppeling vinden we deskundig en professioneel. De door Ecorys in het visitatierapport opgenomen aanbevelingen heeft HEEMwonen als zeer leerzaam ervaren; deze zijn door ons meegenomen in de aanpak van ons nieuwe ondernemingsplan.”


ONZE VISITATIES