Voor meer dan 200 corporaties hebben wij aan de hand van de ‘foto’ en de ‘film’ een overtuigend beeld van de mogelijkheden voor verdere verbetering gegeven. Onze visitatoren gaan daar in alle fasen van het visitatieproces het gesprek over aan, waardoor het visitatierapport een nadrukkelijke meerwaarde biedt voor uw corporatie.

 

Een visitatie met recht én aandacht voor de prestaties van uw corporatie

Dagelijks ontmoeten wij corporaties die zich met hart en ziel inzetten voor de volkshuisvesting in Nederland. Samen met huurdersverenigingen, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties werken zij aan het huisvesten van de doelgroepen van beleid, het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten en het welzijn van (bijzondere) doelgroepen. Wij ervaren dat de corporatie een belangrijke en verbindende rol in het lokale netwerk speelt en een verscheidenheid aan organisaties, die actief zijn in verschillende domeinen en zich allen inzetten voor het welzijn van de medemens, verbindt. Als maatschappelijk ondernemer heeft de corporatie een bijzondere status, die zichtbaar wordt in het dienen van de samenleving en de combinatie van ‘stenen’ en ‘mensen’. Het maatschappelijk ondernemerschap zien wij regelmatig terug in de bevlogenheid en de betrokkenheid van corporaties en haar medewerkers.

Wij vinden het belangrijk om de bevlogenheid en de betrokkenheid binnen uw corporatie met interesse, aandacht en een positief kritische houding tegemoet te treden. Het is onze taak om met de visitatie recht te doen aan de prestaties van uw corporatie en het functioneren van uw corporatie in het lokale netwerk. Alleen op deze wijze kan de visitatie inspireren tot leren en verbeteren. In de visitatie sluiten wij daarom zoveel mogelijk aan bij uw aandachtspunten en wensen ten aanzien van het proces en de doelstellingen die u met de visitatie wilt behalen. Aan de hand van een interactief proces zorgen wij er samen met u en uw collega’s voor dat op een passende wijze de juiste snaar wordt geraakt.

Wij hebben met voldoening, enthousiasme en positieve energie inmiddels meer dan 250 visitaties mogen uitvoeren. De waarde van de corporatiesector, de dynamiek in de corporatiesector en de bevlogenheid en de betrokkenheid die wij ervaren in de corporatiesector zorgen ervoor dat wij in de startblokken staan om kennis te maken met u en uw collega’s.

Wij gaan graag bij uw corporatie aan de slag,

De visitatoren van Ecorys

 • “In Ecorys hebben we een goede partner gevonden voor de uitvoering van het visitatieproces. De transparante en gedegen manier waarop
  de visitatiecommissie van Ecorys het proces heeft voorbereid en uitgevoerd hebben we als prettig ervaren”!
  Bestuurlijke reactie Parteon (2020)
 • “Ondanks dat de corona-epidemie aanvankelijk roet in het eten dreigde te gooien, kijken we terug op een geslaagd visitatieproces. Dat is in hoge mate te danken aan de inzet, professionaliteit en flexibiliteit van de visitatiecommissie. Niet alleen wij, maar ook onze belanghouders hebben de gesprekken met de visitatiecommissie als zeer positief ervaren”!
  Bestuurlijke reactie De Zaligheden (2020)
 • “Het traject verliep, ondanks het feit dat deze midden in de coronacrisis heeft plaatsgevonden goed, vlot en prettig. Het was een plezierige samenwerking met goede discussies en adviezen”!
  Bestuurlijke reactie Woonpartners Helmond (2020)
 • “Natuurlijk danken wij ook Ecorys, het is een knap staaltje werk dat zij afgeleverd hebben. Het is hun gelukt recht te doen aan het verleden, dat met respect te bekijken, helder te zijn in hun oordeel, en ons ook te bemoedigen en enthousiasmeren om te blijven verbeteren/ontwikkelen”!
  Bestuurlijke reactie Mijande (2020)
 • “Het visitatieproces is zeer prettig en constructief verlopen, waarvoor wij in het bijzonder ook Ecorys willen bedanken”!
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Nijkerk (2020)
 • “Daarnaast willen we Ecorys bedanken voor de plezierige en pragmatische samenwerking. We wilden graag een visitatie, die snel door zou dringen tot de kern. Dat is samen met Ecorys prima gelukt”!
  Bestuurlijke reactie Area (2020)
 • “Het visitatierapport en de aanbevelingen van de visitatiecommissie geven ons goede aanknopingspunten om mee verder te gaan. De visitatie en het visitatietraject is bijzonder plezierig verlopen”!
  Bestuurlijke reactie Alwel (2019)
 • “Wij bedanken de visitatiecommissie. De werkwijze, tussentijdse contacten, presentaties en het eindrapport tonen aan dat de commissie weloverwogen, deskundig en met open vizier de visitatie bij Wonen Zuid heeft uitgevoerd”!
  Bestuurlijke reactie Wonen Zuid (2019)
 • “Wij zijn de visitatiecommissie erkentelijk voor haar werkzaamheden. Wij hebben waardering hoe de commissie het functioneren van Eigen Haard, als regionaal opererende en breed georiënteerde woningcorporatie, heeft geduid”!
  Bestuurlijke reactie Eigen Haard (2019)
 • “Zeeuwland wil de visitatiecommissie bedanken. De commissieleden hebben met veel interesse en bijzondere aandacht de gesprekken gevoerd, de stukken gelezen en ons werkgebied verkend”!
  Bestuurlijke reactie Zeeuwland (2019)
 • “We waarderen de bijdrage van de vele belanghebbenden, medewerkers en betrokkenen aan het onderzoek van de visitatiecommissie enorm. De aanbevelingen die zo tot stand kwamen, zijn voor ons waardevolle reflecties die ons helpen ons werk beter te doen”!
  Bestuurlijke reactie Ymere (2019)
 • “Wij danken de commissie voor haar zorgvuldige en transparante werkwijze en de prettige samenwerking en alle geïnterviewden voor het feit dat ze de moeite en de tijd genomen hebben om op ons functioneren te reflecteren”!
  Bestuurlijke reactie Centrada (2019)
 • “Wij hebben waardering voor hoe de commissie het functioneren van Habion, als landelijk werkzame woningcorporatie gespecialiseerd in het wonen van (kwetsbare) ouderen, heeft geduid. Ook omdat we vanwege onze specialisatie niet naadloos in het visitatiesysteem passen”!
  Bestuurlijke reactie Habion (2019)
 • “Woongoed Zeist bedankt de visitatiecommissie voor de inzet en de prettige samenwerking. De geïnteresseerde houding en open gesprekken, hebben wij gewaardeerd”!
  Bestuurlijke reactie Woongoed Zeist (2019)
 • “De visitatoren stelden zich erg toegankelijk op, zowel richting belanghebbenden als richting ons. We vinden dat de visitatoren hun rol ontzettend gedegen hebben opgepakt en we zijn blij met de feedback die ons dit heeft opgeleverd. Dank daarvoor”!
  Bestuurlijke reactie Domesta (2019)
 • “Wij bedanken in het bijzonder de visitatiecommissie en onze belanghebbenden voor de waardering, de punten van aandacht en de ex- of impliciete adviezen”!
  Bestuurlijke reactie Wooninc. (2019)
 • “We kunnen alleen maar volmondig zeggen dat we veel waardering hebben voor de wijze waarop Ecorys de visitatie heeft ingevuld. Hulde. We kijken terug op een prettige pragmatische
  samenwerking, waarbij sprake was van wederzijds begrip en vertrouwen”!
  Bestuurlijke reactie Achtkarspelen (2019)
 • “Rondom Wonen spreekt waardering uit voor de visitatiecommissie van Ecorys, die een objectieve en kritisch-positieve opstelling heeft weten te combineren met een pragmatische werkwijze”!
  Bestuurlijke reactie Rondom Wonen (2019)
 • “Het visitatieproces is constructief en in goede harmonie verlopen en wij zijn Ecorys daarvoor erkentelijk”!
  Bestuurlijke reactie Gooi en Omstreken (2018)
 • “Wij danken de visitatiecommissie voor haar werk en prettige contacten gedurende de doorloopperiode van de visitatie”!
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Simpelveld (2018)
 • “Woonwijze bedankt de visitatiecommissie voor de hele fijne samenwerking. Of om in muziek termen te blijven, bedankt voor het orkestreren en componeren van dit prachtige stuk”!
  Bestuurlijke reactie Woonwijze (2018)
 • “De visitatoren van Ecorys hebben hun werkzaamheden op een prettige wijze uitgevoerd, zonder de organisatie te veel te belasten”!
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Vryleve (2018)
 • “WoonGenoot bedankt de visitatiecommissie voor de correcte, grondige maar ook prettige werkwijze bij het tot stand komen van het rapport”!
  Bestuurlijke reactie WoonGenoot (2018)
 • “De prettige en inlevende wijze waarop Ecorys het traject bij ons heeft uitgevoerd verdient zeker navolging. Ook zijn de bevindingen van de visitatiecommissie en de uiteindelijke beoordelingen op een prettige wijze verwoord: C’est le ton qui fait la musique”!
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Voerendaal (2018)
 • “WBO Wonen dankt Ecorys voor de professionele en plezierige manier waarop zij de visitatie voor WBO Wonen heeft uitgevoerd”.
  Bestuurlijke reactie WBO Wonen (2018)
 • “Woningstichting Putten kijkt terug op een goed verlopen visitatietraject. Wij hebben waardering voor de plezierige en zorgvuldige wijze waarop de visitatiecommissie met ons en onze stakeholders het gesprek is aangegaan. In alle openheid hebben wij ervaringen met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren”.
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Putten (2018)
 • “Arcade kijkt terug op een strak georganiseerd visitatieproces en een goede samenwerking met Ecorys. Het visitatierapport schetst een duidelijk en herkenbaar beeld van onze organisatie.”.
  Bestuurlijke reactie Arcade (2018)
 • “Het proces is constructief en in goede harmonie verlopen. Er was sprake van een goede en vlotte samenwerking”.
  Bestuurlijke reactie Woningstichting Maasdriel (2018)
 • “Ecorys snapt dat visiteren mensenwerk is en over mensenwerk gaat. Ze nemen de organisatie mee in het proces en de lessen uit de visitatie. De commissie trekt ook letterlijk de wijken in om met eigen ogen te zien wie er huren en hoe de woningvoorraad er bij staat”.
  Rudo de Bert, relatiemanager WoonFriesland (2018)
 • “Casade is zeer tevreden over de wijze waarop Ecorys deze maatschappelijke visitatie heeft uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de aanpak, de doorlooptijd van het onderzoek als de opgeleverde rapportage. En ook de persoonlijke samenwerking met Ecorys heeft Casade als zeer prettig ervaren”.
  Roel van Gurp, directeur-bestuurder Casade (2017)
 • “R&B Wonen liet zich in de tweede helft van 2016 visiteren door Ecorys. De professionele aanpak van Ecorys leidde tot een gedegen visitatierapport, waarin R&B Wonen zich herkent en waarmee zij aan de slag gaat”.
  Peter Bevers, directeur-bestuurder R&B Wonen (2016)
 • “Ecorys vond de balans tussen strak in de leer, open voor onze argumenten en duidelijk in haar oordelen. En communiceerde dat prima. Dit samen maakte onverwacht, dat de visitatie geen verplicht nummer bleef, maar een leerproces werd voor iedereen”.
  Lex de Boer, bestuurder Lefier (2016)
 • “De door Ecorys gehanteerde wijze van visiteren, de aanpak en terugkoppeling vinden we deskundig en professioneel. De door Ecorys in het visitatierapport opgenomen aanbevelingen heeft HEEMwonen als zeer leerzaam ervaren; deze zijn door ons meegenomen in de aanpak van ons nieuwe ondernemingsplan.”


ONZE VISITATIES