Een efficiënt proces met ruimte voor dialoog

Ecorys hanteert in de maatschappelijke visitatie een plan van aanpak van zes stappen. Wij beogen daarmee een efficiënt proces te organiseren, dat de corporatie zo min mogelijk belast en voldoende ruimte geeft voor gesprekken, inhoudelijke toelichting en dialoog.

De doorlooptijd van een maatschappelijke visitatie is, afhankelijk van de omvang van uw corporatie, gemiddeld 2,5 tot 3 maanden.

De mogelijkheden voor leren en verbeteren krijgen gedurende het gehele proces aandacht; in de bijeenkomsten en gesprekken die wij met de corporatie voeren, worden de relevante punten benoemd en besproken, waardoor ze in de rapportage geen verrassing meer zijn.

Onze zes stappen zijn:

  1. informatieverzameling en deskresearch
  2. startbijeenkomst met commissarissen, bestuur en managementteam – presentatie van de bevindingen uit de deskresearch
  3. interne interviews met commissarissen, bestuur en managementteam – inkleuring en aanvulling van de bevindingen
  4. externe interviews – consultatie van de belanghebbenden
  5. interne bespreking en opstellen van het conceptrapport
  6. bespreking van het conceptrapport met de corporatie en oplevering van de definitieve rapportage en accordering door SVWN

 

U mag ons ook beoordelen

Na afronding van het volledige visitatieproces voeren wij graag een evaluatiegesprek met de corporatie. Daarin horen wij graag hoe op het proces wordt teruggekeken en op welke wijze de resultaten zijn of worden gecommuniceerd en de verbeterpunten zijn of worden opgepakt. Daarnaast maken wij onze eigen inzet onderwerp van het evaluatieproces omdat leren en verbeteren voor ons eveneens van belang zijn.