Transparantie, meerwaarde en klantvriendelijkheid als kernwaarden

Wij zijn ons er bij het uitvoeren van een visitatie terdege van bewust dat het de noten zijn die de muziek maken. Om deze reden zijn drie kernwaarden bepalend in onze dagelijkse visitatiepraktijk: transparantie, meerwaarde en klantvriendelijkheid.

Transparantie
Wij krijgen energie van het tijdens de visitatie inspireren van u en uw collega’s om te leren en te verbeteren. Om met positieve energie én draagvlak veranderingen en/of ontwikkelingen in te kunnen zetten, vinden wij het van cruciaal belang om een open en transparante visitatie te doorlopen, waarin samenwerking en afstemming centraal staan. Transparantie in analyseren, bespreken en beoordelen. Om deze reden kent ons proces verschillende momenten van afstemming en terugkoppeling. Het uitgangspunt is dat u en uw collega’s vroegtijdig de ruimte krijgen om te reageren op de bevindingen, meegenomen worden in de ontwikkeling van de rapportage en zodoende niet voor verrassingen komen te staan.

Meerwaarde
Wij zijn ons bewust van het feit dat de visitatie onderdeel is van een omvangrijke(re) hoeveelheid aan toezicht op de corporatiesector. In de dagelijkse praktijk treffen wij zowel corporaties die de visitatie als ‘moetje’ beschouwen als corporaties die de kans van een visitatie aangrijpen. Het is onze instrinsieke motivatie om de potentie van de visitatie als een instrument om constructief bij te dragen aan de ontwikkeling van uw corporatie en de corporatiesector te benutten. De visitatie is voor ons dan ook nadrukkelijk geen afvinkexercitie. Wij willen samen met u en uw collega’s bekijken waar en op welke wijze wij -binnen de kaders van de visitatiemethodiek- van meerwaarde kunnen zijn. Het bieden van meerwaarde voor uw corporatie is de brandstof voor onze betrokkenheid en bevlogenheid.

Klantvriendelijkheid
Wij beseffen ons dat de belasting die de visitatie voor u en uw collega’s met zich mee brengt een verscheidenheid aan werkzaamheden in zich heeft: Van het verzamelen van documenten en het aanleveren van contactgegevens tot en met het reflecteren op bevindingen. Wij zien het als onze taak om de inspanning van u en uw collega’s te beperken. Het uitgangspunt is om met de inspanning van u en uw collega’s een directe bijdrage te laten zijn aan de kwaliteit én de meerwaarde van de visitatie. De ervaring leert dat de betrokkenen binnen de corporatie op deze wijze intrinsiek gemotiveerd worden en blijven om bij te dragen aan de visitatie. Het raakt dan immers aan de betrokkenheid en de bevlogenheid die zij hebben bij de volkshuisvesting in Nederland en de ontwikkeling van de corporatie.