Met aandacht, interesse en meerwaarde

Woningcorporaties werken met samenwerkingspartners aan volkshuisvestelijke én maatschappelijke vraagstukken en leveren en bijdrage aan de belangrijke uitdagingen in Nederland. Een visitatie beschouwt in principe de maatschappelijke prestaties uit de afgelopen vier jaar en helpt bij het afleggen van verantwoording. Onze insteek is echter breder. Wij hebben de visie dat een maatschappelijke visitatie eveneens van meerwaarde moet zijn voor de toekomst.

Maatschappelijke visitaties gaan niet over ‘afvinken’. Onze visitatoren zijn nieuwsgierig naar de achtergronden, de afwegingen en de keuzes die bepalend zijn voor het maatschappelijk presteren, hetgeen voor elke corporatie leidt tot een uniek verhaal. Onze  inzet is erop gericht om hét verhaal van uw corporatie te belichten.  Op basis daarvan komen wij tot een onderbouwde beoordeling van het maatschappelijk presteren van uw corporatie. Op deze wijze dragen wij bij aan de maatschappelijke verantwoording die van elke corporatie wordt gevraagd. Onze visitatoren benutten daarbij de bredere kennis van het werkveld waarin woningcorporaties opereren. De visitatoren zijn naast het uitvoeren van maatschappelijke visitaties actief in de breedte van de (corporatie)sector, de woningmarkt en woon- en duurzaamheidsbeleid.

In onze visie is de visitatie een instrument om …

… de samenwerking met de belanghebbenden te versterken en vooruit te kijken

De maatschappelijke visitatie vormt een ideaal instrument om de prestaties van de afgelopen jaren over het voetlicht te brengen, de huidige stand van zaken te beschouwen en een blik te werpen op de toekomst. Onze aanpak gaat daarom nog ruimer in op uw relatie met uw belanghebbenden dan het visitatiestelsel voorschrijft. Dit doen wij door aandacht te geven aan de perceptie van de belanghebbenden op de samenwerking in de praktijk van alle dag. Herkennen de belanghebbenden bijvoorbeeld de speerpunten van beleid? Wat vinden de huurders van de inzet op duurzaamheid in relatie tot de woonlasten? Wat vindt de gemeente van de samenwerking met de corporatie? En hoe ervaren andere belanghebbenden de betrokkenheid bij het beleid?

Naast een gesprekspartner op bestuurlijk niveau, willen wij altijd een gesprekspartner die ‘op de werkvloer’ ervaring heeft met uw corporatie. Hierdoor krijgt u concrete, op de praktijk gebaseerde handvatten voor het ijken of aanscherpen van beleidskeuzes of het versterken van de samenwerking.

… te legitimeren, te leren en te inspireren

Met onze positief kritische insteek willen wij u inspireren tot leren en aan de slag laten gaan met de uitkomsten. Wij hopen dat door onze inzet goede elementen worden voortgezet en andere elementen mogelijk worden aangepast of verbeterd, hetgeen helpt bij de maatschappelijke legitimering van uw corporatie. Indien gewenst organiseren wij inspiratiesessies om in uw aanwezigheid met uw belanghebbenden de prestaties en de samenwerking te bespreken.

Dat doen wij samen met u
Onze aanpak is gericht op regelmatige afstemming met u en uw collega’s. Op deze wijze komt u bij het bespreken van de conceptrapportage niet voor verrassingen te staan. Wij hanteren hierbij een aantal kernwaarden waar u ons op mag
aanspreken:

• Transparantie;
• Meerwaarde;
• Klantvriendelijkheid.