Een brede expertise en ruime ervaring

Sinds 2005 – toen het huidige visitatiestelsel van start ging – zijn wij betrokken bij maatschappelijke visitaties van woningcorporaties. Bijna 200 woningcorporaties met verschillende omvang, werkgebieden en doelgroepen hebben ons in de afgelopen jaren opdracht gegeven om een maatschappelijke visitatie uit te voeren. Daarnaast zijn wij vanaf 2005 nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de visitatiemethodiek. Aansluitend op de maatschappelijke visitaties betreft onze expertise onder meer het brede terrein van vastgoed en volkshuisvesting. Wij hebben kennis van ontwikkelingen op de woningmarkt, in de volkshuisvesting, in de corporatiesector en in wet- en regelgeving. In diverse opdrachten hebben wij (pre-)fusietrajecten begeleid in de vastgoed- en corporatiewereld.

Een hecht team

Ecorys werkt met een hecht team van ervaren en deskundige visitatoren die allen verbonden zijn aan onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en investeren in een consistente aanpak van het visitatieproces en de consistente beoordeling van de maatschappelijke prestaties.

Uw corporatie en uw prestaties centraal

Maatschappelijke visitaties gaan niet over ‘afvinken’. Onze aanpak en inzet is erop gericht om de relevante maatschappelijke prestaties van uw woningcorporatie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en – conform de richtlijnen van de methodiek – op een transparante en objectieve wijze te beoordelen.

Wij zijn geinteresseerd in het verhaal achter de cijfers

Iedere woningcorporatie heeft een eigen werkgebied met specifieke kenmerken en opgaven; iedere woningcorporatie maakt keuzes en hanteert een eigen aanpak van de opgaven. Wij bestuderen de documentatie zorgvuldig en bereiden de interne en externe gesprekken goed voor. In de uiteindelijke rapportage zijn de ‘cijfers’ voor de maatschappelijke prestaties evenzeer van belang als de toelichtende teksten. De toelichtende teksten leggen niet alleen de verbinding met de methodiek maar ook met de opgaven, de keuzes en de aanpak van de woningcorporatie.

Onze aanpak biedt binnen de kaders van de methodiek ruimte voor een aantal eigen keuzes; in de consultatie van belanghebbenden bijvoorbeeld en in de afronding van en communicatie over de rapportage.